KATEGORIE FIRM

Regulamin


POSTANOWNIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin definiuje zasady korzystania z serwisu KOOPERACJE.PL

 2. Serwis KOOPERACJE.PL dostępny jest w domenie internetowej KOOPERACJE.PL oraz KOOPERACJE.COM

 3. Właścicielem i operatorem serwisu jest:

  Profnar

  ul. Szkolna 14A lok. 1, 43-300 Bielsko–Biała,

  NIP: 663-196-31-55,

  Bank Handlowy w Warszawie S.A,

  Nr konta bankowego: 71 1030 0019 0109 8503 4000 5481.

 4. Użytkownikiem serwisu zostaje się w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny obejmuje dane:

  4.1.obowiązkowe.

  4.2. nieobowiązkowe.

 5. Serwis KOOPERACJE.PL podzielony jest na dwie części dotyczące:

  5.1. Usług bezpłatnych (informacje znajdują się w cenniku).

  5.2. Usług płatnych (informacje znajdują się w cenniku).

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:
 1. Użytkownik jest zobowiązany do:

  1.1. Wypełnienia formularza zawierającego dane zgodnie z prawdą w momencie rejestracji i ich aktualizacji.

  1.2. Wypełnienia formularza dotyczącego składania ofert i ich aktualizacji.

  1.3. Zastosowania i przestrzegania regulaminu serwisu KOOPERACJE.PL i jego poprawek.

  1.4. Ochrony identyfikatora - login / hasło

 1. Użytkownik ma prawo do:

  2.1. Dostępu do serwisu KOOPERACJE.PL w ramach deklarowanego poziomu abonamentu.

  2.2. Dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm.

 1. Użytkownik upoważnia serwis KOOPERACJE.PL do kierowania na swój adres informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.

 2. Operator serwisu KOOPERACJE.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

  4.1. Treść ofert oraz wiarogodności danych teleadresowych.

  4.2. Czasowy brak dostępu do serwisu wynikający z winy użytkownika lub wskutek działań sił wyższych.

  4.3. Szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz "login" osobom trzecim.

  4.4 Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

 1. Operator serwisu KOOPERACJE.PL ma prawo do:

  5.1. Weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości.

  5.2. Usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu.

  5.3. Wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich użytkowników w celach marketingowo - reklamowych,

  5.4. Wprowadzania zmian w regulaminie.

 1. Operator serwisu KOOPERACJE.PL dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

  6.1. Zawartość serwisu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje.

  6.2. Promować i reklamować serwis KOOPERACJE.PL.

  6.3. Serwis działał poprawnie.

  6.4. Stale uzupełniać i pogłębiać zawartość serwisu.

 1. W celu usunięcia konta należy skierować do administratora stosownego maila zawierającego dane firmy oraz prośbę o usunięcie.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Poniższe zapisy Regulaminu świadczenia usług dotyczą szczegółowych umów o świadczenie usług kooperacji oraz usług elektronicznych o charakterze reklamowym dokonywanych w oparciu o następujące umowy:

  1.1. Wpis do Katalogu Firm w trzech wariantach wymienionych w cenniku.

  1.2. Umowy o Baner reklamowy.

  1.3. Umowy wynajmu miejsca na Button reklamowy.

  1.4. Umowy o artykuł sponsorowany.

 1. Wszelkie płatności związane z wykupieniem dodatkowych usług dokonywane jest poprzez:

  2.1. Polecenie przelewu na konto operatora serwisu KOOPERACJE.PL Bank Handlowy w Warszawie Nr konta bankowego: 70 1030 0019 0109 8532 0003 5949 .

  2.2. Opcję realizowaną przez PayU.

WPIS DO KATALOGU FIRM

 1. Wpis do katalogu jest usługą płatną lub bezpłatną (wg cennika).

 2. Użytkownik składa zamówienie na usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie KOOPERACJE.PL.

 3. Operator serwisu KOOPERACJE.PL zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.

 4. Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią usługi po stronie operatora serwisu KOOPERACJE.PL. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.

 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.

 7. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez operatora serwisu KOOPERACJE.PL opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody, z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem.

 8. Elementy graficzne dostarczone do realizacji zamówienia muszą być w formacie GIF, JPG, PSD, CDR, TIFF, BMP lub inne ustalone z użytkownikiem.

 9. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie faktury Pro forma. Faktura Pro forma jest wystawiana na podstawie zamówienia.

 10. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora serwisu KOOPERACJE.PL. płatności, zgodnie z fakturą Pro forma.

 11. Wszelkie płatności związane z publikacją wpisu do katalogu firm są dokonywane poprzez:

  11.1. Polecenie przelewu na konto operatora serwisu KOOPERACJE.PL. Nr konta bankowego: Bank Handlowy w Warszawie 70 1030 0019 0109 8532 0003 5949

  11.2. System płatności PayU.

  11.3. Faktury vat wystawiane są tylko na żądanie.

 1. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w fakturze Pro forma.

 2. Należność nie może zostać podzielona na raty.

 3. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 4. Zamawiający jako potwierdzenie chęci wykupienia usługi składa podpisane zamówienie. W przeciągu jednego dnia roboczego Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zakupu. Warunkiem jest przesłanie pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną z zachowaniem jednodniowego terminu rezygnacji.

 5. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych w Katalogu następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia. W przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za fakturę Pro forma wystawioną przez operatora serwisu KOOPERACJE.PL. Operator serwisu KOOPERACJE.PL nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej płatnej usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną fakturę Pro formy.

 6. Faktura Pro forma zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną email, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach, faktura Pro forma może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.

 7. Zawartość wpisów do katalogu firm dostępna jest bezpłatnie na stronach KOOPERACJE.PL.

ZLECENIA
 1. Serwis KOOPERACJE.PL umożliwia powiązanie zleceniodawców z zleceniobiorcami oraz odwrotnie.

 2. Oferty zleceń zostały podzielone na dwie kategorie:

  2.1. Dodaję ZLECENIE KOOPERACJI

  2.2. Przyjmuję ZLECENIE KOOPERACJI

 1. Oferty grupowane są według dat publikacji i wykupionej usługi wyróżnienia.

 1. Każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnego składania i przeglądania wszystkich ofert.

 1. Treść oferty jest dostępna publicznie.

 1. Operator serwisu KOOPERACJE.PL nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez użytkowników, wynikłych z:

  6.1. Niepoprawnie jakościowo wykonanego zlecenia.

  6.2. Wykonania zlecenia niezgodnie z dostarczona dokumentacją.

  6.3. Nieterminowego wykonania zlecenia.

 1. Właściciel serwisu KOOPERACJE.PL nie odpowiada za płatności za wykonane zlecenia.

 1. Wartość zlecenia, termin płatności oraz pozostałe warunki ustalają strony zainteresowane.

 1. Właściciel serwisu nie odpowiada za straty wynikłe z chwilowych braków dostępu do serwisu z przyczyn awarii/ przeglądów serwisowych/ aktualizacji strony.

OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia.

 1. Administrator nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.

 1. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.

 1. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 1. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

 1. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych bez zgody właściciela portalu KOOPERACJE.PL.

 2. Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

 3. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na:

  9.1. Symulowaniu udziału w zleceniu.

  9.2. Odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen.

        9.2.1. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników.

        9.2.2. Przez osoby bliskie Użytkownikowi.

        9.2.3. Przez osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem.

        9.2.4. Bądź przez osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że

        Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.

OCHRONA PRYWATNOŚCI
 1. Operator serwisu KOOPERACJE.PL przetwarza dane osobowe użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Celem zbierania tych danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu i wypełniania jego funkcji przede wszystkim jako platformy wymiany informacji.

 2. Użytkownik serwisu KOOPERACJE.PL upoważnia operatora serwisu KOOPERACJE.PL do przesyłania korespondencji na adres poczty elektronicznej użytkownika.

 3. Niektóre obszary serwisu KOOPERACJE.PL mogą wykorzystywać cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych przez operatora serwisu KOOPERACJE.PL

NOTKA PRAWNA
 1. Serwis KOOPERACJE.PL nie jest witryną doradczą. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w serwisie KOOPERACJE.PL odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

 2. Operator serwisu KOOPERACJE.PL nie odpowiada na przesyłane pytania i prośby o rozwiązanie kwestii związanych z branżą, której dotyczy serwis. Wyrażamy przekonanie, że rozwiązywanie szczegółowych problemów powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.

 3. Operator serwisu KOOPERACJE.PL oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne, inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania umowy należy składać Serwisowi KOOPERACJE.PL poprzez wysłanie e-maila w terminie 14 dni od daty początkowej emisji materiałów reklamowych na adres: biuro@kooperacje.pl. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane na co Użytkownik Serwisu wyraża zgodę.

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-09-2015.

 2. Uwagi, zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@kooperacje.pl.

 3. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie użytkownika.